RODO

RODO

Klauzula informacyjna RODO dla klientów i współpracowników ForgeX Polska Sp. z o.o.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ForgeX Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314655, tel.17 717 2945, e-mail: marketing@forgex.pl. W imieniu Spółki działa Prezes Zarządu Władysław Jasiczek oraz Prokurent Stanisław Dzik.
 2. W Spółce nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pana/Pani osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
 4. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:
  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony umowy.
  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Spółce takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
 5. Pana/Pani osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych – tj. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych,  zgodnie z terminami przedawnienia  roszczeń  określonymi  przez Kodeks cywilny.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (jak upoważnieni pracownicy) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Spółka zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi transportowe, pomoc prawna. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką, o której mowa w art. 28 RODO i tylko zgodnie z jej poleceniami.
 7. Administrator danych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  adres : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy RODO zostały naruszone.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla zawarcia i realizacji łączącej Pana/Pani ze Spółką umowy.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 22.11.2019 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach z Klientami i Współpracownikami.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies. Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

X